КРЕМАЦИИ

Какво представлява и кога да я изберем!

Кремирането на телата на покойниците се извършва в нови съвременни кремационни пещи .За извършване на кремацията, тялото задължително трябва да е в дървен ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег. Температурата, при която изгаря тялото, е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес, костите се охлаждат, смилат се и праха се запечатва в урна.

Кремация се избира при определени случаи, като съответно първото и най-важно е желанието на покойния. Ако е било да бъде изпълнено като кремация се осъществява и се изпълнява.Когато няма възможност за погребение или не са изтекли 8 години от срокът поставен като санитарен срок за погребение близките могат да изберат да бъде извършена кремация и урната да бъде положена в съответния гроб преди навършването на 8 години от последното погребение.Кремация може да се избере от преживял съпруг /съпруга или син/ дъщеря като се предоставят съответните удостоверения. Удостоверение за наследници или удостоверение за родствени връзки по изключение могат да се приемат за възложители племенници когато са единствени наследници в рода.

За извършване на кремацията е необходимо да се предостави разрешително за кремация от лекаря установил смъртта.Удостоверение за родствени връзки или за наследници, Акт за граждански брак (ако съпруг или съпруга нарежда кремацията ) или акт за раждане (ако син или дъщеря), майка/ баща, сестра /Брат (ако покойния е неженен без деца или детето е непълнолетно ) нареждат кремацията. Акт за смърт издаден на база на съобщение за смърт и лична карта. Понякога се бърка "съобщението за смърт" с "акт за смърт" това са два различни документа.

 

Услугата включва

 • Изваждане на смъртен акт
 • Административно обслужване
 • Извозване от адрес или болница 
 • Извозване от хладилна камера до крематориум
 • Пълен тоалет на покойник
 • Подготовка на ковчег
 • Урна - обикновена или луксозна
 • Ковчег - обикновен или луксозен
 • Хладилна камера за 24 часа 
 • Запазване на ден и час за ритуала и кремацията
 • Осигуряване на свещеник и църква за опело или ритуална зала за граждански ритуал
 • Покров 
 • Катафалка в гробищен парк
 • Изготвяне на некролози
 • Изготвяне на портретна снимка А4 в рамка за ритуала 
 • Присъствие на наш служител през цялото време на ритуала
 • Кремиране 

 

Oрганизация на кремация

необходими документи 

 • Разрешително за кремация, издадено от лекаря, който е констатирал смъртта.
 • Лична карта на починалия
 • Декларация от най-близкия родственик на починалия, че е съгласен тялото да бъде кремирано /типова бланка по образец/
 • Документ, доказващ роднинска връзка от попълнилия декларацията с починалото лице /в оригинал/, ако няма такъв документ, от общината по постоянен адрес на починалия, се изисква удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки на базата на вече издаден смъртен акт на сега починалия
 • Съобщение за смърт, издадено от личен лекар или болнично заведение, ако смъртта е настъпила в такова.

 

Урнополагане

необходими документи 

 • Удостоверение за наследници.
 • Ако урната ще се полага в провинцията е необходима служебна бележка от гробищния парк, че имате гробно място където да бъде положена урната.
 • Фактура или квитанция за платено гробно място/урнова ниша/ където ще се полага урната.
 • Урната може да бъде положена в стара урнова ниша. Изискваните документи са същите както при полагането в старо гробно място.
 • Урната може да бъде положена в старо гробно място, за което се изискват същите документи при погребение в стар гроб. В този случай не е необходим санитарен период от 8 години след последното погребение.
Top